Godkjenning av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 643/2013 av 4. juli 2013 om godkjenningen av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr og som endrer forordning (EF) nr. 358/2005

Commission Implementing Regulation (EU) No 643/2013 of 4 July 2013 concerning the authorisation of Patent Blue V as a feed additive for non-food producing animals and amending Regulation (EC) No 358/2005

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Patent Blå V var godkjent som fôrtilsetningsstoff til fôrmidler til alle dyrearter og i fôrblandinger til hund, katt frøspisende prydfugler og smågnagere. Stoffet ble søkt re-godkjent til bruk i fôr til hund, katt og andre ikke-matproduserende dyr. Det er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fargestoffer, stoffer som gir eller bevarer farge i fôrvarer. Søknaden ble vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk til omsøkt formål. Det er videre satt grense for største tillatte innhold av Patent Blå V i fôrvarer på 250 mg/kg fullfôr. Det foreligger analysemetode for stoffet, og renhetskravet er minst 90 % av totalt fargestoff, uttrykt som natrium-, kalsium- eller kaliumsalt. Siden det ikke er endringer i stoffet siden den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsordning. Stoffet og produkter som inneholder det kan produseres etter regelverket som gjaldt før 25. juli 2013 fram til 25. juli 2015. Lagervare produsert i dette tidsrommet kan så brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. juli 2023 og er gitt på generelt grunnlag, ikke knyttet til en bestemt virksomhet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Stoffet er allerede godkjent til formålet med unntak av som fargestoff til fôrmidler. Til det formålet har det heller ikke vært i bruk hos oss.

For fôrindustrien er stoffet fortsatt tillatt i bruk til visse formål, og som fargestoff til fôrmidler er det ikke aktuelt i bruk. En overgangsperiode på to år gir virksomhetene rikelig tid til å tilpasse seg regleverket, særlig kravene til merking. Etiketter og emballasje produseres gjerne i store mengder på en gang, og nå kan det eksisterende brukes opp.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Re-godkjenningen av Pantent Blå V som tilsetningsstoff i fôrblandinger til ikke-matproduserende dyr er positivt. Bruk som fargestoff til fôrmidler har ikke vært aktuelt i Norge. At det ikke lenger er tillatt til slik bruk, får derfor ingen praktisk betydning.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.07.2013
Anvendelsesdato i EU
25.07.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 57-59
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.01.2014
Anvendes fra i Norge
20.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0643
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro