Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1489 av 3. september 2015 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1489 of 3 September 2015 concerning the authorisation of the preparation of Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 and Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et mikroorganismepreparat som ensileringsmiddel. Det består av levedyktige celler av to ikke genmodifiserte stammer av Lactobacillus plantarum og Pediococcus pentosaceus, klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer. De to mikroorganismene er vurdert av Euuopean Food Safety Authority, EFSA, hver for seg, og de konkludere med at de ikke medfører fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Utprøvingen viser at i blandingsforholdet 8:2 har de potensial til å bidra til at næringsstoffene i ensilert grovfôr av både lett, middels lett og vanskelig ensilerbart materiale blir bedre bevart. Det er derfor bare i dette blandingsforholdet godkjenningen gjelder. Minste tillatte innhold for at preparatet skal ha ønsket effekt er 1x10 8 KDE/kg ferskt materiale (KDE er kolonidannende enheter), og forholdet mellom mikroorganismene er 8:2. Det er gitt en overgangsperiode på 6 måneder, fra rettsakten trer i kraft, der lagervare av preparatet, som er produsert og merket etter dagens regelverk, kan brukes opp. Surfôr der preparatet er brukt som ensileringsmiddel er det ingen restriksjoner på.

Rettsakten er diskutert og ble votert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, i juli og den er vedtatt av Kommisjonen nå. Godkjenningen har varighet til 24. september 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mikrobiologiske ensileringsmidler er ikke særlig mye brukt i Norge, selv om mange slike preparater er godkjent nå. Hvorvidt dette er aktuelt, vil avhenge av pris og tilgjengelighet. Ensileringsmidler omsettes ofte gjennom fôrvirksomheter som selger ulike driftsmidler.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette preparatet er ett av mange mikrobiologiske ensileringsmidler som er godkjent. Det har vist effekt med et spesielt blandingsforhold mellom mikroorganismene som inngår, og da både ved bruk i grovfôrslag som er lette og vanskelige å ensilere. Det har derfor noe større bruksområde enn flere av andre mikrobiologiske ensileringsmidler. Likevel er det usikkert om det vil bli tatt i bruk i Norge. Det vil avhenge både av pris og tilgjengelighet.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.09.2015
Anvendelsesdato i EU
24.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 134-136
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.02.2016
Anvendes fra i Norge
22.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1489
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro