Godkjenning av preparater av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1404/2013 av 20. desember 2013 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo1,4-beta-glucanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) som fôrtilsetningsstoff til slaktegris (innehaver av godkjenning BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1404/2013 of 20 December 2013 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.04.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruksområde av et enzympreparat brukt som fôrtilsetningsstoff til slaktegris. Preparatet er fra før av godkjent brukt til avvent smågris og fjørfe. The European Food Safety Authority (EFSA) finner preparatet trygt til bruk og at det kan ha fordøyelsesfremmende effekt hos slaktegris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoff og i den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er angitt minimumsdose for å sikre effekt, og en anbefalt dosering for begge enzymene som inngår i preparatet. Analysemetode er angitt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 12. januar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da preparatet allerede finnes på markedet får godkjenningen ikke konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For brukere kan godkjenningen av utvidet bruksområde være en fordel når samme preparat kan benyttes f. eks. til både avvendt smågris og slaktegris.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten gir et utvidet bruksområde for et enzympreparat som kan virke fordøyelsesfremmende hos slaktegris. God tarmfunksjon er viktig både for å sikre god velferd og god tilvekst. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2013
Anvendelsesdato i EU
10.01.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2014
Anvendes fra i Norge
11.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1404
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro