Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av preparat fra Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) som tilsetningsstoff til fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 1290/2008 of 18 December 2008 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et preparat av mikroorganismene Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) med handelsnavn Sorbiflore, som tilsetingsstoff i fôr til smågris. Stoffet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetnigsstoffer, funksjonell gruppe Andre zootekniske tilsetiningsstoffer og har identifikasjonsnummer 4d2. Godkjenningen er gitt til firmaet Sorbial SAS og gjelder fram til 8. januar 2019.

Hensikten med tilsetningsstoffet er å øke smågrisens tilvekst ved å påvirke bakteriefloraen i tarmen og dermed øke utnyttelsen av næringsstoff i fôret. Preparatet er vurdert av EFSA, som bekrefter at det virker etter hensikten beskrevet i godkjenningssøknaden. Analysemetoden for å påvise preparatet i fôrblandinger tilfredsstiller kravene i forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordnigen. Preparatet viser ingen negativ effekt på folkehelse, dyrehelse eller miljøet, og godkjenningen er i samsvar med besluting i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Det er fastsatt en øvre grense for innhold av Sorbiflore på 5g/kg fullfôr til smågris.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer, (tilsetningsstoff-forskriften), og vedlegg 2 i tilsetningsstoff-forskriften må oppdateres. Forordningen sendes på høring på nyåret, med 6 ukers høringsfrist, som er vanlig for slike rettsakter.

Preparatet av mikroorganismer, som nå tillates tilsatt fôrblandinger, kan øke tilveksten hos smågris.

Fôrindustrien har ennå ikke tatt standpunkt til om preparatet er aktuelt i Norge. Smågrisfôr er et lite fôrsegment, og det vil være et kostnadsspørsmål for industrien å ta det i bruk. Videre vil smågrisprodusentene tilbys et dyrere fôr dersom et nytt tilsetningsstoff tas i bruk, og de må vurdere kost/nytte i sin egen produksjon.

For Mattilsynets tilsyn, prøvetaking og revisjon av virksomheter, vil ikke forskriftsendringen få nevneverdig betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2008
Anvendelsesdato i EU
08.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 196-197
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2010
Anvendes fra i Norge
22.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1290
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro