Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1980 av 13. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 med hensyn til betingelsene for godkjenning av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1980 of 13 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2325 as regards the terms of authorisation of preparations of lecithins liquid, lecithins hydrolysed and lecithins de-oiled as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endret godkjenning for tre lecitin preparater som teknologisk fôrtilsetningsstoff i gruppen emulgatorer. Flytende lecitin, hydrolysert lecitin og avfettet lecitin er godkjent for alle dyr (forordning (EU) nr. 2017/2325). Spesifikasjonene for preparatene er endret slik at de er de samme som i godkjenningen av preparatet som tilsetningsstoff for mat. Beskrivelsen av preparatet er også endret slik at raps kan være en kilde, i tillegg til solsikke og soya.

EFSA konkluderer at spesifikasjonen satt i godkjenning av preparatene som tilsetningsstoffer i mat, og bruk av raps som en kilde, ikke endrer EFSAs tidligere vurdering av at preparatene er trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
03.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1980
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro