Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/996 av 9. juli 2020 om godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalisylat og L-mentol som eit tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, livkyllingar og mindre utbreidde fjørfeartar som vert fôra opp for eggproduksjon (innehavar av godkjenninga: Biomin GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/996 of 9 July 2020 concerning the authorisation of the preparation of carvacrol, thymol, D-carvone, methyl salicylate and L-menthol as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species reared for laying (holder of authorisation Biomin GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av Biomin® DC-C. Dette er et preparat bestående av carvacrol, tymol, D-carvone, metylsalisylat (vintergrønnolje) og L-mentol som er foreslått godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘andre avltekniske tilsetningsstoffer’. Det er foreslått godkjent for slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter som verpere. Stoffene som dette preparatet består av har karakteristikk aroma av krydderurtene karve, oregano og timian. Det er gitt minste og størsteinnhold. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk (størsteinnhold på 105 mg/kg). Det har også effekt ved å gi økt vekst over et minsteinnhold på 65 mg/kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.07.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2020
Anvendes fra i Norge
23.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0996
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro