Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/146 av 30. januar 2019 om endring av forordning (EU) 2015/502 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/146 of 30 January 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 2015/502, concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 as a feed additive for dairy cows

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.2.2019)

Sammendrag av innhold
I følge forordning (EU) nr. 1831/2003 art. 4 må den som søker en godkjenning være etablert i EU, eller ha en representant i EU. I forbindelse med Brexit er det en rekke tilsetningsstoffer hvor innehaver av godkjenningen er fra Storbritania. Innehaver av godkjenningene må derfor endres til en innehaver etablert i EU. Micro Bio-system Ltd er innehaver godkjenning 2015/502 som nå endres til FeedVision BV. FeedVision BV. vil da representere Micro Bio-system Ltd i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2019
Anvendelsesdato i EU
30.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2019
Anvendes fra i Norge
24.06.2019