Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter