Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1609 av 24. september 2015 om godkjenning av propiconazol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1609 of 24 September 2015 approving propiconazole as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 7

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2015)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukternasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Propiconazol i produkttype 7omfattes av denne listen.

Forordning (EU) 2015/xx godkjenner propiconazol som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7. Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for film.

Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

Ut i fra risiko for jordforurensning skal merking, og der det foreligger sikkerhetsdatablad, angi hvilke tiltak som skal iverksettes for å beskytte mot jordforurensning når propiconazolprodukter påføres utendørs propiconazolproduktet for å unngå spill og minimere utslipp til miljø.

For å unngå forurensning av vann skal propiconazolprodukter ikke godkjennes for utendørs påføring på mineraloverflater med mindre risikoen kan reduseres til et akseptabelt nivå.

Videre skal den personen som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen da propiconazol oppfyller kriteriene for å være meget persistent (vP) og oppfyller kriteriene for klassifisering som hudsensibiliserende i kategori 1.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.09.2015
Anvendelsesdato i EU
15.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2015
Anvendes fra i Norge
12.12.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1609
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro