Godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/244 av 16. februar 2015 om godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/244 of 16 February 2015 concerning the authorisation of Quinoline Yellow as a feed additive for non food-producing animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.02.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et fargestoff til bruk i fôr til hund og katt. Preparatet blir nå også godkjent til bruk i fôr til andre ikke-matproduserende dyr. Preparatet er i hovedsak et syntetisk framstilt natriumsalt, men kalsium- og kalium kan også inngå. Det er godkjent til å sette farge på fôret. Preparatet er klassifisert i kategorien "Sensoriske tilsetningsstoffer" og den funksjonelle gruppen "Fargestoffer" med undergruppen "Stoffer som øker eller bevarer fargen i fôrvarer". Quinoline Yellow er godkjent til bruk i næringsmidler. Det er satt grenseverdi for største tillatte innhold av fargestoffet på 25 mg/kg fullfôr. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen innvirkning på Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Preparatet finnes allerede på markedet, men får et utvidet bruksområde.

Det gis en overgangsordning slik at fôr som inneholder preparatet, og er produsert og merket før XXXX, kan brukes opp.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet har vært benyttet i fôr til hund og katt i lengre tid. Nytt nå er at preparatet kan benyttes i til andre ikke-matproduserende dyr enn hund og katt.

Rettsakten vil neppe føre til noen stor endring av bruken av preparatet i Norge, da det ikke produseres store mengder av slikt fôr her.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.2015
Anvendelsesdato i EU
09.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.05.2015
Anvendes fra i Norge
18.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0244
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro