Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/469 av 21. mars 2018 om tillatelse til å bringe en ekstrakt fra røttene til tre urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU)
2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/469 of 21 March 2018 authorising the placing on the market of an extract of three herbal roots (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. and Angelica gigas Nakai) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et ekstrakt som er en blanding av røttene til plantene (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. and Angelica gigas Nakai) som ny mat-ingrediens i kosttilskudd til voksne.

Ny mat-ingrediensen vil ved rettsakten føres opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470), med de gitte bruksbetingelsene (maksimumsgrenser, brukergruppe og merkekrav) og spesifikasjonene.

Unionslisten over ny mat ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft 19. januar 2018. Unionslisten kan endres ved å tilføye eller fjerne en ny mat, eller tilføye, endre eller fjerne bruksbetingelser, spesifikasjoner, merkekrav eller krav om overvåking. Vilkåret for godkjenning og oppføring av ny mat i unionslisten, er at næringsmiddelet ikke utgjør en helsefare, at bruken av næringsmiddelet ikke villeder forbrukeren eller er ernæringsmessig ugunstig for forbrukeren. Endringer i unionslisten skjer ved forordninger.

Godkjenningen av det aktuelle planteekstraktet er gitt med grunnlag i en uttalelse fra EFSA publisert 24. oktober 2016. EFSA konkluderer med at bruk i kosttilskudd med en maksimum døgndose på 175 mg/dag for voksne, er helsemessig trygt. EFSA bemerket at risikoen for allergiske reaksjoner av Angelica gigas Nakai ikke er ulik den som er assosiert med selleri, ettersom de tilhører den samme botaniske familien. Det er gitt merkekrav slik at forbrukerne er informert om dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.03.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2018
Anvendes fra i Norge
10.07.2018