Godkjenning av S. cerevisiae NCYC R-625 som tilsetning til fôrvarer for smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning 1074/2011/EU av 24. oktober 2011 om godkjenning av Saccaromyces cerevisiae NCYC R-625 som fôrtilsetning til avvente smågriser (innehaver av godkjenningen er Integro Gida Ve Ticaret representert av RM Associates Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1074/2011 of 24 October 2011 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 as a feed additive for weaned piglets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert: 11.4.2012)

Rettsaken omhandler godkjenning av et nytt mikroorganismepreparat til bruk i fôr til avvent smågris opp til ca 35 kg levendevekt. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabilserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1872. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at det har potensial til å øke tilveksten hos avvent smågris. Minste tillatte mengde av preparatet tilsatt i fôret er 4x1010 KDE/kg fullfôr, der KDE = kolonidannende enheter. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen har varighet til 14. november 2021. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og admnistrative konsekvenser
Dette er et nytt fôrtilsetningsstoff, som fôrindustrien kan velge å benytte i smågrisfôr. Hvorvidt det er aktuelt, vil det enkelte fôrkonsernet avgjøre ut fra praktiske og økonomiske vurderinger. For Mattilsynet vil ikke rettsakten få noen konsekvenser for tilsynsaktiviteten, da risikoen ved bruk av preparatet er minimal.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemenet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2011
Anvendelsesdato i EU
14.11.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 236-237
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1074
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro