Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/147 av 3. februar 2020 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr og endring av forordning (EF) nr. 2148/2004, (EF) nr. 1288/2004 og (EF) nr. 1811/2005 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/147 of 3. February 2020 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for weaned piglets, sows and dairy cows and amending Regulations (EC) No 2148/2004, No 1288/2004 and No 1811/2005 (holder of authorisation S.I. Lesaffre)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Det tarmstabiliserende midlet Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-4407) er godkjent som avlteknisk fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for avvent smågris, purker og melkekyr, og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i samme gruppe. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.02.2020
Anvendelsesdato i EU
24.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet