Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1914 av 19. oktober 2017 godkjenningen av et preparat av salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1914 of 19 October 2017 concerning the authorisation of salinomycin sodium (Sacox 120 microGranulate and Sacox 200 microGranulate) as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying and repealing Regulations (EC) No 1852/2003 and (EC) No 1463/2004 (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av salinomycin natrium som koksidiostatika til slaktekylling og livkylling for to ulike produkter (ulike konsentrasjoner). Regodkjenning er nødvendig siden det har gått 10 år. Tidligere var det krav til at koksidiostatika produktet ikke skulle være i fôret det siste døgnet før slakting. Dette kravet gjelder ikke lenger, og det er ikke definert noen krav til tilbakeholdningstid. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer at preparatene har effekt og er sikkert for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge har et unntak i EØS-avtalen angående koksidiostatika, hvor bare fem aktive stoffer er godkjent, mot 11 i EU. Salinomycin natrium er da ett av disse godkjente aktive stoffene i Norge. Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.10.2017
Anvendelsesdato i EU
09.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2018
Anvendes fra i Norge
19.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1914
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro