Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2013 av 8. mai 2013 om godkjenningen av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og som endrer forordningene (EF) nr. 1750/2006, (EF) nr. 634/2007 og (EF) nr. 900/2009 om største tilsetning av selenisert gjær

Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2013 of 8 May 2013 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 as a feed additive for all animal species and amending Regulations (EC) No 1750/2006, (EC) No 634/2007 and (EC) No 900/2009 as regards the maximum supplementation with selenised yeast

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av selenmethionin, en organisk selenforbindelse, produsert av mikrooganismen Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, som fôrtilsetnigsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Slike preparater kalles gjerne inaktivert, selenisert gjær. Opphavsorganismen er ikke genmodifisert. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at stoffet er trygt i bruk og at det er en effektiv selenkilde til alle dyrearter. EFSA har siden mars 2011 satt den øvre grensen for tilsetning av organiske selenprodukter til 0,2 mg/kg fullfôr. Grensen er satt ut fra folkehelsemessige vurderinger, og den er gjelder for dette stoffet også. For tidligere godkjente forbindelser av selenisert gjær, var grensen for største tillatte innhold 0,5 mg/kg fullfôr. For å få enhetlig praksis, er det med denne rettsakten gjort endringer i de tidligere godkjenningene. Største tillatte innhold av alle organiske selenforbindelser endres til 0,2 mg/kg. Dermed blir øvre tillatte tilsetning den samme for alle. Det er ikke gjort endringer i samlet tilsetning av selen i fôret, den er fortsatt 0,5 mg/kg. I praksis betyr det at fôrindustrien kan tilsette 0,2 mg organisk selen og 0,3 mg uorganisk selen pr kg i en fullfôrblanding. Selenpreparater skal alltid tilsettes i form av en premiks.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 29. mai 2023 for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646. For de tidligere godkjente produktene av selenisert gjær, er det bare grensen for største innhold som endres. Den opprinnelige godkjenningsperioden er uendret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Rettsakten godkjenner enda et organisk selenpreparater til bruk i fôr til alle dyrearter. Fôrindustrien får da enda fler preparater til samme formål å velge blant. Samtidig begrenses mengden tillatt tilsetning av alle organiske selenpreparater i fôr til samme nivå. Da vil det bli et prisspørsmål og praktisk spørsmål for virksomhetene å velge preparat.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2013
Anvendelsesdato i EU
29.05.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 49-51
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.01.2014
Anvendes fra i Norge
20.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0427
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro