Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 445/2013 av 14. mai 2013 om godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 445/2013 of 14 May 2013 concerning the authorisation of hydroxy-analogue of selenomethionine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog, en organisk selenforbindelse, som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. European Food Safety Authority, (EFSA), har vurdert søknaden og finner at stoffet er trygt i bruk og at det er en effektiv selenkilde til alle dyrearter. Det finnes både i fast og flytende form. Den faste formen skal bestå av 5% selenmethionin hydroksyanalog og 95 % bærestoff. Den flytende formen skal bestå av 5% selenmethionin hydroksyanalog og 95% destillert vann. Organisk selen skal utgjøre mer enn 99% av totalselen i stoffet. Det er også angitt analysemetode for begge formene av preparatet.EFSA har siden mars 2011 satt den øvre grensen for tilsetning av organiske selenprodukter til 0,2 mg/kg fullfôr. Grensen er satt ut fra folkehelsemessige vurderinger, og den gjelder for selenmethionin hydroksyanalog. Totalinnholdet av selen (organisk + uorganisk) er fortsatt 0,5 mg/kg fullfôr. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 4. juni 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk. Rettsakten godkjenner enda et organisk selenpreparater til bruk i fôr til alle dyrearter. Fôrindustrien får da enda fler preparater til samme formål å velge blant. Mengden tillatt tilsetning av alle organiske selenpreparater i fôr er nå på samme nivå, 0,2 mg/kg fullfôr. Da vil det bli et pris- og praktisk spørsmål for industrien å velge preparat.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.05.2013
Anvendelsesdato i EU
04.06.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2014
Anvendes fra i Norge
19.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0445
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro