Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/489 av 23. mars 2015 om godkjenningen av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/489 of 23 March 2015 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Et organisk selenpreparat er søkt godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Det er produsert av en ikke genmodifisert mikroorganisme, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, og er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk, når grensen for største tillatte innhold av selen i fôret er totalt 0,5 mg/kg fullfôr. Av dette kan organisk selen utgjøre inntil 0,2 mg/kg fullfôr. Grenseverdiene er de samme for alle godkjente selenpreparater. Preparatet skal inneholde 2-2,4 g selen/kg og av det skal over 98% være organisk selen. Det er også stilt krav om at potensialet for selenstøv i lufta skal være < 0,2 mg/m3 luft når preapratet håndteres. Selv om preparatet inneholder aminosyren methionin, er mengden den vil utgjøre i en fôrrasjon så liten at aminosyreeffekten er ubetydelig. En godkjenning vil gjelde i ti år fra rettsakten blir kunngjort i Official Journal.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil føre til endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrprodusentene vil få et nytt godkjent organiske selenpreparat, og det gir dem flere tilsvarende preparater å velge blant. Om de velger dette selenmethionin-preparatet vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne.- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakt som er foreslått vil gi godkjenning til enda et organiske selenpreparat. Det åpner for konkurranse i markedet og gir fôrindustrien større valgmuligheter. Det er ingen endringer i betingelsene for bruk av organiske selenpreparater. Å ta hensyn til industriarbeiderenes helse ved å sette krav til innhold av selenstøv i lufta er et positivt miljøtiltak.

Mattilsynet anserforslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2015
Anvendelsesdato i EU
13.04.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 3-6
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2015
Anvendes fra i Norge
15.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0489
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro