Godkjenning av sinkklorid-hydroksid monohydrat som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 av 25. oktober 2012 om godkjenningen av sinkklorid-hydroksid monohydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 991/2012 of 25 October 2012 concerning the authorisation of zinc chloride hydroxide monohydrate as feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementetsd EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt uorganisk sinkpreparat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet sinkklorid-hydroksid monohydrat er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppenMikromineraler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk til alle dyrearter, både landdyr og akvatiske dyr. Toleransestudiene i søknaden er utført med slaktekylling og avvent smågris. EFSA har også vurdert ulike dyrearters toleranse for uorganisk sink, framlagt av National Research Counsil (NRC, 2005). Likeså forholdet mellom tolererbart nivå for sink og tillatt innhold i fôr til alle dyrearter. På den bakgrunn har de fastsatt det høgeste tillatte innhold av preparatet til: 250 mg/kg fullfôr til kjæledyr, 200 mg/kg fullfôr til fisk, 150 mg/kg til andre dyrearter og 200 mg/kg melkeerestatning. EFSA finner preparatet trygt i bruk og at det er en effektiv kilde for sink til alle dyrearter. Sink skal alltid blandes inn i fôr i form av en premiks. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere uorganiske sinkpreparater er godkjent og i bruk, og hvilke av dem en analyserer for i utatte prøver er uten betydning.

For fôrindustrien er det enda et uorganisk sinkpreparat som kan benyttes i fôr til alle dyrearter. Det vil være praktiske og økonomiske forhold som vil avgjøre om dette preparatet tas i bruk. Det finnes flere tilsvarende preparater i markedet allerede.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse-og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.2012
Anvendelsesdato i EU
15.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 8-9
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.04.2013
Anvendes fra i Norge
05.04.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0991
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro