Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/496 av 28. mars 2022 om godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolat BV-0004 som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/496 av 28 March 2022 approving the low-risk active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolate BV-0004 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2022)

Sammendrag av innhold
Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, er en mikroorganisme som godkjennes som nytt lavrisiko aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel fram til 18. april 2037. Det har ved vurderingen av søknad om godkjenning av stoffet ikke framkommet betenkeligheter av betydning, og det er heller ikke påvist effekt på andre insekter enn de som tilhører målgruppen.

Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, legges med dette til i liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet for bruk som insektmiddel på pepper og bladgrønnsaker.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 29. mars 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.03.2022
Anvendelsesdato i EU
18.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet