Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/313 av 21. februar 2019 om godkjenning av teknologien i SEG Automotive Germany GMbHs høyeffektive 48-volts motorgeneratorer og 48-volts/12-volts likestrømsomformer til bruk i lette nyttekjøretøyer med konvensjonelle forbrenningsmotorer og i visse lette nyttekjøretøyer med hybridmotorer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 510/2011

Commission Implementing Decision (EU) 2019/313 of 21 February 2019 on the approval of the technology used in SEG Automotive Germany GmbH High efficient 48V motor generator (BRM) plus 48V/12V DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid powered light commercial vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from light commercial vehicles pursuant to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2020)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn
Ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July...). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 510/2011 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

For oversikt over ordningen som følger av forordning 510/2011 og tilhørende rettsakter, se lenken "annen dokumentasjon".

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/313

Ved beslutning (EU) 2019/313 godkjenner Kommisjonen en søknad fra produsenten SEG Automotive Germany GmbH om en høyeffektiv 48 V motorgenerator (BRM) med 48 V/12 V likestrømsomformer til bruk i varebiler som en innovativ miljøteknologi. Det gjelder for bruk i alle varebiler med forbrenningsmotor og for visse typer hybridvarebiler. For å påvise CO2-besparelser som oppnås med den innovative teknologien, er det nødvendig å definere en basisteknologi som generatorens virkningsgrad skal sammenlignes med. Kommisjonen anser at en vekselstrømsgenerator med virkningsgrad på 67 % er å regne som basisteknologi når CO2-besparelser etter denne beslutningen skal fastsettes. Metodikken for å fastsette CO2-besparelser ved bruk av SEG Automitive Germany GmbH sin 48 V motorgenerator (BRM) er beskrevet i beslutningens vedlegg.

De teknologier som blir godkjent som en innovativ miljøteknologi får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonen, og koden '26' skal benyttes når det henvises til denne beslutningen. Beslutningen kan anvendes frem til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 skal innovative teknologier vurderes i forhold til testprosedyren som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 (WLTP).

Merknader

Gjeldende regelverk
Forordning (EU) nr. 510/2011 - som gir hjemmel for godkjenning av søknader om innovativ teknologi for varebiler - er implementert i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler.

Norsk gjennomføring
Beslutningen vil bli implementert i nevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge. Beslutningen blir ihht gjeldende prosedyrer ikke forelagt noe Spesialutvalg til klarering.

Status
Beslutningen ble vedtatt 21. februar 2019 og trådte i kraft i EU 14. mars 2019.

I henhold til gjeldende prosedyrer blir ikke disse beslutningene sendt på offenlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 25.09.20, beslutning nr. 142/2020. Endringsforskrift ble vedtatt 29.09, og Form 1 ble sendt ESA 30.09.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.02.2019
Anvendelsesdato i EU
14.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.09.2020
Anvendes fra i Norge
29.09.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0313
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro