Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/897 av 11. juni 2015 om godkjenningen av thiaminhydroklorid og thiaminmononitrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyreater

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/897 of 11 June 2015 concerning the authorisation of thiamine hydrochloride and thiamine mononitrate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.06.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om re-godkjenning av to vitamin B1-preparater, thiaminhydroklorid og thiaminmononitrat, og samtidig er det søkt om å utvide godkjenningen til også å gjelde tilsetting i drikkevann. Preparatene er framstilt ved kjemisk syntese, og i fast form har de en renhet på minst 98,5%. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner at tilsetningen både i fôr og vann er trygge. Preparatene er også effektive kilder for B1-vitamin til alle dyrearter. Det er ikke satt grenser for tilsetning i fôr eller drikkevann til noen dyrearter. Sammen med navnet på vitaminpreparatet kan "Vitamin B1" angis ved merking.

Det er ikke foretatt endringer i preparatene fra den opprinnelige godkjenningen ble gitt, og de er derfor gitt en overgangsordning. Da kan preparatene, og premiks og fôrblandinger der de inngår, som er produsert etter tidligere regelverk, brukes opp innen en viss tid og på visse betingelser.

Blir forslaget til rettsakt etter hvert fastsatt, vil godkjenningen ha varighet i ti år fra 20 dager etter den er kunngjort i Official Journal, OJ.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Blir forslaget til rettsakt fastsatt, vil det medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til rettsakt vil ikke gi konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatene på samme måte som før, og restlagrene fra tidligere godkjenning kan brukes opp innen en gitt tidsfrist. Det er god ressursutnyttelse for alle parter. Tilsetting av preparatene i drikkevann er det bønder som gjør, og det er mest aktuelt i fjørfenæringen. En må være oppmerksom på at tilsetning i både i fôr og i drikkevann samtidig kan medføre overforbruk. Det er ikke direkte skadelig, men gir unødvendige kostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktforslaget er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsaktforslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Siden det er en re-godkjenning vil bruken som tilsetningsstoff i fôr være som før. Tilsetning i drikkevann er et nytt bruksområde, men selv uten grenseverdier for tillatt mengde, vil det ikke medføre fare. Det kan imidlertid ble en ekstra kostnad dersom en bruker fôr som er tilsatt vitamin B1 samtidig som preparatet tilsettes drikkevann. Når betegnelsen vitamin B1 kan brukes sammen med preparatnavnet ved merking, er det enklere for brukerne å vite hvilket preparat dette er.

Status
Rettsaktforslaget er nettopp enstemmig vedtatt i SCPAFF, Section Animal Nutrition, etter en kort diskusjon og få kommentarer. Det kan forventes fastsatt og kunngjort i OJ før sommerferien.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2015
Anvendelsesdato i EU
11.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0897
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro