Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/702 av 5. mai 2022 om godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/702 of 5 May 2022 concerning the authorisation of great mullein tincture as a feed additive for certain animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av tinktur fra filtkongslys (Verbascum thapsus L.) som aromastoff i fôr til visse dyr. Preparatet består også av 0,004% aucubin, som har potensial til å være gentoksisk. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) kan derfor ikke konkludere at det er trygt for dyr som lever lenge (kjæledyr og andre ikke-matproduserende dyr, hest og dyr som brukes for reproduksjon). EFSA konkluderer at det er trygt for alle andre dyr med et størsteinnhold på 50 mg/kg fullfôr. Preparatet er trygt for folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.05.2022
Anvendelsesdato i EU
26.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0702
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro