Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/419 av 12. mars 2015 om godkjenning av tolylfluanid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/419 of 12 March 2015 approving tolylfluanid as an active substance for use in biocidal products for product-type 21

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.06.2015)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt. Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter eller inkluderes på vedlegg I til forordning (EU) nr. 528/2012. Tolylfluanid omfattes av denne listen.

Forordning (EU) 2015/419 godkjenner tolylfluanid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21. Produkttype 21 omfatter grohemmende midler. Selv om tolylfluanid godkjennes for bruk i produkttype 21, trenger risiko for bruk i bunnstoff og egnede risikoreduserende tiltak bestemmes nærmere. For å forenkle dette arbeidet skal godkjenningene av aktive stoffer til bruk i bunnstoff utløpe samme dato for å gi mulighet til en sammenlignende vurdering av alle aktive stoffer til denne bruk når stoffene skal revurderes.

Siden vurderingen ikke omfatter nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Når produkter med tolylfluanid godkjennes for privat bruk, skal de som markedsfører slike produkter til private sikre at produktene omsettes med egnede hansker.

Godkjenning av biocidprodukter med tolylfluanid til bruk i produkttype 21 gis med følgende betingelser:

1-Produkter med tolylfluanid skal ikke brukes som bunnstoff for fartøyer som går i ferskvann.

2-For profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Der eksponering ikke kan reduseres til akseptable nivåer på annen måte, skal produkter anvendes med bruk av tilstrekkelig personlig verneutstyr.

3- Det skal fremgå av merkingen og eventuelle bruksanvisninger at barn skal holdes på avstand inntil behandlet overflate er tørr.

4-For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at påføring, vedlikehold og reparasjonsaktiviteter skal foregå innenfor et avgrenset område, på et hardt og ugjennomtrengelig underlag med oppsamling eller bakken skal være dekket av en tett presenning. Eventuell avrenning og avfall skal samles til gjenbruk eller destrueres.

5-For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av tolylfluanid i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

For behandlede produkter gjelder følgende betingelser:

Når et behandlet produkt er behandlet med eller med hensikt inneholder et eller flere biocidprodukter med tolylfluanid og der det er nødvendig på grunn av mulighet for hudkontakt eller frigivelse av tolylfluanid under normal bruk av det behandlede produktet, skal den som markedsfører produktet sikre ta merkingen gir informasjon om risiko for hudsensibilisering og informasjon og annen informasjon nevnt i artikkel 58 nr. 3 i biocidforordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) 2015/419 skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Forordning (EU) 2015/419 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til kommisjonsforordning ble godkjent av den faste komiteen for biocidprodukter (Standing Committee on Biocidal Products) 14.11.2014. Forordning (EU) 2015/419 ble bedtatt 12. mars 2015.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse i Biocide Product Committee, på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2015
Anvendelsesdato i EU
02.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2015
Anvendes fra i Norge
12.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0419
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro