Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 407/2014 av 23. april 2014 om godkjenning av transfluthrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Regulation (EU) No 407/2014 of 23 April 2014 approving transfluthrin as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.05.2014)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidproduktet nasjonalt eller på fellesskapsnivå (EU-godkjenning). Produkttypene som omfattes av regelverket fremgår av vedlegg V i biocidforordningen.

Forordning (EU) nr. 407/2014 godkjenner transfluthrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Siden vurderingen ikke omfatter nanomaterialer, skal godkjenninger heller ikke omfatte nanomaterialer. Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning gis med følgende betingelser:

Ved vurdering av risiko i forhold til vann, sedimenter og jord må transfluthrin verken benyttes i fordampere til innendørs bruk eller i myggspiraler med mindre det fremkommer i produktsøknaden at risiko kan begrenses til et akseptabelt nivå.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser:
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 407/2014 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 23. april 2014.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2014
Anvendelsesdato i EU
14.05.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 378-380
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0407
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro