Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/240 av 15. februar 2018 om godkjenning av trimetylamin, trimetylamin-hydroklorid og 3-metylbutylamin til alle dyrearter unntatt verpehøns, og 2-methoksyetylbenzen, 1,3-dimethoksybenzen, 1,4-dimethoksybenzen, og 1-isopropyl-2-methoksy-4-methylbenzen til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/240 of 15 February 2018 concerning the authorisation of trimethylamine, trimethylamine hydrochloride, and 3-methylbutylamine for all animal species except laying hens and 2-methoxyethyl benzene, 1,3-dimethoxy-benzene, 1,4-dimethoxy-benzene, and 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.27.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av tre aromastoffer som fôrtilsetningsstoff til alle arter utenom verpehøns, og fire aromastoffer som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Dette er aromastoffer som tilhører kjemisk gruppe 26 (aromatiske etere, inkludert anisolderivater). Preparatene er søkt regodkjent i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer», i gruppen «aromastoffer».

Stoffene er vurdert av "European Food Safety Authority" (EFSA) å være trygge for dyrehelse, human helse, og miljøet, og er godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Stoffene er ikke foreslått regodkjent for tilsetning i vann, da det er vanskelig å kontrollere dose brukt sammen med fôr. Ved merking av stoffene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Da dette er en regodkjenning, blir det gitt en overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.02.2018
Anvendelsesdato i EU
15.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0240
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro