Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/136 av 4. februar 2021 om retting av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)

Commission Implementing Decision (EU) 2021/136 of 4 February 2021 correcting Implementing Decision (EU) 2019/1119 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes for use in internal combustion engine vehicles and non-externally chargeable hybrid electrified vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council and Implementing Decision (EU) 2020/1339 on the approval pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from certain light commercial vehicles in relation to the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2021)

Sammendrag av innhold
Det er oppdaget behov for korreksjoner i Kommisjonsbeslutningene hhv. (EU) 2019/1119 og (EU) 2020/1339, og beslutning (EU) 2021/136 korrigerer dermed disse.

Beslutning 2019/1119 beskriver godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler. Her er det oppdaget at en matematisk formel ikke er korrekt og oppdatert formel endres med 2021/136.

Beslutning 2020/1339 beskriver godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler. Her er det oppdaget en feil i vedlegget punkt 6 om kontroll mot minimumsterskelen for CO2-besparelser, og beskrivelsen til aktuell formel endres fra «MT er minimumsterskelen på 1 g CO2/km» til «MT er minimumsterskelen på 0,5 g CO2/km»

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning 2021/136 foreslås gjennomført i forskrift 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 (som nylig erstattet ved forordning (EU) 2019/631) med avledet regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Statens vegvesen har ikke vært representert i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av denne beslutningen.

Status
Beslutningen ble vedtatt i Brussel 4. februar 2021, og trådte i kraft i EU 25. februar 2021.

EFTA-sekretariatet har tidligere vurdert slike beslutninger til å være "surveillance act" som ikke skal tas inn i EØS-avtalen. Imidlertid har EFTA- og EU-siden kommet til enighet om at disse beslutningene likevel hører hjemme i EØS-avtalen.

I samråd med Samferdselsdepartementet blir denne type rettsakter ikke sendt på nasjonal høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 11.06.21, beslutning nr. 180/2021. Endringsforskrift ble vedtatt samme dag, og Form 1 sendt ESA 13.06.21.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2021
Anvendelsesdato i EU
25.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.06.2021
Anvendes fra i Norge
13.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0136
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro