Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/136 av 4. februar 2021 om retting av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lysfunksjoner på kjøretøyer som bruker lysemitterende dioder som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer i forbindelse med den verdensomspennende testprosedyre for lette kjøretøyer

Commission Implementing Decision (EU) 2021/136 of 4 February 2021 correcting Implementing Decision (EU) 2019/1119 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes for use in internal combustion engine vehicles and non-externally chargeable hybrid electrified vehicles as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council and Implementing Decision (EU) 2020/1339 on the approval pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from certain light commercial vehicles in relation to the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningenn, dansk utgave)

1) Formel 9 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 er ikke korrekt og bør derfor erstattes af en ny berigtiget formel.

(2) Den minimumstærskel for CO2-besparelser, der henvises til i punkt 6 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339, er ikke korrekt og bør derfor erstattes af den værdi, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014.

(3) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 og (EU) 2020/1339 bør derfor berigtiges —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.02.2021
Anvendelsesdato i EU
25.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet