Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/9 av 3. januar 2019 om godkjenning av vannfri betain som tilsetningsstoff i fôrvarer for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon unntatt kaniner

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/9 of 3 January 2019 concerning the authorisation of betaine anhydrous as a feed additive for food-producing animals except rabbits

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsaken gjelder godkjenning av betaine anhydrous som ernæringsmessig fôrtilsetningsstoff i kategorien vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. Det er søkt godkjent for alle matproduserende dyr utenom kanin. Preparatet fungerer som en metyldonor i metylreaksjoner i kroppen, spesielt når tilgangen på metylgrupper fra aminosyrene metionin eller cholin er begrenset. Preparatet eksisterer i fast og flytende form. I fast form er det trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. I flytende form kunne ikke EFSA konkludere verken på dyrehelse eller folkehelse, og flytende form er derfor ikke foreslått godkjent. Preparatet skal merket med anbefalt størsteinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.01.2019
Anvendelsesdato i EU
24.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro