Godkjenning av visse fôrtilsetninger til svin, fjørfe, kveg, sauer, geiter, kaniner og hester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 159/2013 av 21. februar 2013 om godkjenningen av et preparat av natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat som fôrtilsetningsstoff til svin, fjørfe, storfe, sauer, geiter, kaniner og hester og som endrer forordningene (EF) nr. 1876/2006 og (EF) nr. 757/2007

Commission Implementing Regulation (EU) No 159/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium benzoate, propionic acid and sodium propionate as a feed additive for pigs, poultry, bovines, sheep, goats, rabbits and horses and amending Regulations (EC) No 1876/2006 and (EC) No 757/2007

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av et preparat til bruk som konserveringsmiddel i fôr til gris, melkekuer og storfe til slakt. Preparatet består av propionsyre, et propionsyresalt og et benzoesyresalt, og hver av dem skal finnes i en bestemt mengde/kg preparat. Samtidig er preparatet godkjent som konserveringsmiddel i fôr til sau, geiter, kaniner og hester. European Food Safety Authority, EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Men de sier at det bør brukes verneutstyr når preparatet håndteres. Det er satt grense for største tillatte mengde av preparatet brukt i fôr til alle dyrearter. Den er 10 g/kg fullfôr og 22 g/kg korn som fôrmiddel. Videre er det satt krav om et minste innhold i ulke fôrvarer, for at preparatet skal ha ønsket konserverende effekt. De er: 3 g/kg korn med vanninnhold over 15%, unntatt mais, der grenseverdien er 13 g/kg maiskjerner. For fullfôr med over 12 % vann er minste tillatte innhold 5 g/kg. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Siden preparatet er uendret siden opprinnelig godkjenning, er det fastsatt en overgangsperiode, der preparatet dersom det framstilt før 14. september 2013, i samsvar med regelverket som gjaldt fram til 14. mars 2013, fortsatt kan omsettes til lagervaren er brukt opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 14. mars 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

For fôrindustrien er det positivt at preparatet fortsatt er godkjent, at det har fått utvidet bruksområde og at en overgangsperiode tillater at lagervare av preparatet kan brukes opp. Å kunne bruke samme preparat i mange fôrblandinger er en god ressursutnyttelse, det samme gjelder lagervaren som kan brukes opp.

For bønder som konserverer eget korn som fôr til flere dyrearter, er det også en fordel at preparatet har flere godkjente bruksområder. At det er satt grenser for minste innhold/kg korn for at preparatet er effektivt, vil lette vurderingen av nødendig mengde å tilsette fôret, samtidig som grensen for største tillatte innhold, hindrer overdosering.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.02.2013
Anvendelsesdato i EU
10.03.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 92-94
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0159
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro