Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2304 av 10. desember 2015 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og kalkun som avlsdyr (innehaver av godkjenningen Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2304 of 10 December 2015 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 and Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 as a feed additive for turkeys for fattening and for breeding (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler utvidelse av bruksområdet for et enzympreparat. Det er produsert ved hjelp av to stammer av samme mikroorganisme, den ene av dem er genmodifisert. Preparatet ble tidligere i år godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, livkylling til verping og avl og til mindre fjørfearter til alle tre formål. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet har grenseverdier for minste tillatte innhold av de to enzymene for at et skal ha ønsket effekt i kalkunfôr.

Utvidelsen av bruksområdet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA). De fant at preparatet er trygt i bruk til formålet, og at det har effekt ved å øke fôrutnyttelsen i slaktekalkunproduksjon.Forslaget til rettsakt ble diskutert i PAFF, seksjon fôrvarer, og det var få innspill til det. Utvidet bruksområde er vedtatt nå og fastsatt som en forordning. Godkjenningen bruksområdet har varighet til 31.12.2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrftilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan bruke samme enzympreparat i flere fjørfefôrblandinger, noe som er ressursvennlig, både for innkjøp og lagerhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Utvidelsen av bruksområdet for enzympreparatet er positivt, da samme preparat kan brukes til flere formål. Kalkunfôrproduksjon ikke er et stort område i Norge, og da er det praktisk for fôrindustrien å ha et preparat som kan brukes i dem og i flere andre fjørfefôrblandinger. Det er ressurssparende på flere måter, både arbeidsmessig, med innkjøp og lagerhold. Hvorvidt dette preparatet blir tatt i bruk, vil den enkelte virksomheten avgjøre på eget grunnlag.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2015
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 142-145
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2016
Anvendes fra i Norge
26.05.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro