Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle andre dyrearter enn drøvtyggere, svin og fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 305/2014 av 25. mars 2014 om godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle andre dyrearter enn drøvtyggere, svin og fjørfe

Commission Implementing Regulation (EU) No 305/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of propionic acid, sodium propionate and ammonium propionate as feed additives for all animal species other than ruminants, pigs and poultry

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder re-godkjenning av Propionsyre og to av dens salter, natriumpropionat og ammoniumpropionat. Stoffene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Preparatet ble høsten 2013 godkjent som tilsetningsstoff i fôr til drøvtyggere, gris og fjørfe. I ettertid fikk Kommisjonen innspill på at det ikke var riktig å utelate andre dyrearter fra godkjenningen. Denne rettsakten gir godkjennelse til de resterende dyrearter slik at preparatet nå kan benyttes i fôr til alle dyr.

Stoffene er framstilt ved kjemisk syntese og er godkjent til ensilering av lett ensilerbart materiale. Det er ingen restriksjoner på mengde tillatt tilsatt i fôr, men dersom stoffene tilsettes sammen med andre organiske syrer i fôr, vil bruk av største tillatte mengde være uheldig. EFSA, har vurdert søknaden om godkjenning, og finner stoffene trygge i bruk og at de har effekt ved at tilgang på luft ved åpning av siloen ikke ødelegger kvaliteten på surfôret. Det er angitt analysemetode for stoffene. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. april 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da tilsvarende preparatet allerede finnes på markedet får ikke godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Rettsakten utvider bruksområdet til et tidliger godkjent preparat slik at det nå kan benyttes til alle dyrearter. Dette forenkler bruken.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Nye ensileringsmidler blir stadig godkjent, og det blir flere å velge blant for husdyrprodusentene. Organiske syrer og deres salter er enklere i bruk enn de mikrobiologiske ensileringsmidlene, men de krever at det brukes noe verneutstyr. Siden de stoffene som er godkjent her, bare har god nok effekt i lett ensilerbare fôrmidler vil det begrense bruken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.03.2014
Anvendelsesdato i EU
15.04.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2014
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0305
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro