Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/54 av 14. desember 2016 om godkjenningen av 2-metylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloctan-1-ol, 2-ethylhexan-1-ol, 2-metylpropanal, 3-metylbutanal, 2-metylbutyraldehyd, 3- metylsmørsyre, 2-metylvaleriansyre, 2-etylsmørsyre, 2-metylsmørsyre, 2-metylheptansyre, 4-methylnonanoicsyre, 4-methyloctanoicsyre, isobutylacetat, isobutylbutyrat, 3-metylbutyl-heksanoat, 3-metylbutyl-dodekanoat, 3 -methylbutyl-oktanoat, 3-metylbutyl-propionat, 3-metylbutyl-formiat, glyceryl-tributyrate, isobutylisobutyrat, isopentyl-isobutyrat, isobutyl-isovalerate, isopentyl-2-methylbutyrate, 2-metylbutyl-isovalerate og 2-metylbutyl-butyrat som tilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/54 of 14 December 2016 concerning the authorisation of 2-methylpropan-1-ol, isopentanol, 3,7-dimethyloctan-1-ol, 2-ethylhexan-1-ol, 2-methylpropanal, 3-methylbutanal, 2-methylbutyraldehyde, 3-methylbutyric acid, 2-methylvaleric acid, 2-ethylbutyric acid, 2-methylbutyric acid, 2-methylheptanoic acid, 4-methylnonanoic acid, 4-methyloctanoic acid, isobutyl acetate, isobutyl butyrate, 3-methylbutyl hexanoate, 3-methylbutyl dodecanoate, 3-methylbutyl octanoate, 3-methylbutyl propionate, 3-methylbutyl formate, glyceryl tributyrate, isobutyl isobutyrate, isopentyl isobutyrate, isobutyl isovalerate, isopentyl 2-methylbutyrate, 2-methylbutyl isovalerate and 2-methylbutyl butyrate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.8.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning 23 av smaksstoffer i gruppe 2 av sensoriske tilsetningsstoffer, i tilegg kommer 5 nye. Hele gruppen er søkt godkjent til bruk i fôr til alle dyrearter. I rettsakten er alle stoffene listet opp hver for seg med egne id.nr. De er vurdert av EFSA, som finner dem trygge i bruk da er godkjent som smaksstoffer i mat, med dokumentert effekt. Det er ikke satt minimums- eller maksimums grenser for innhold av aktivt stoff i fôr, men en anbefalt maksgrense på 5 mg/kg fullfôr med vanninnhold 12 %. Smaksstoffene tilsettes fôret som en premiks, og den kan bestå av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden dette er en re-godkjenning får stoffene en overgangsperiode. Da kan restlager av preparatet, premiks og fôrblandinger der de inngår, produsert og merket etter tidligere godkjenning, brukes opp på visse betingelser

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Regodkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0054
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro