Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/58 av 14. desember 2016 om godkjenningen av alfa-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylphenyl) propan-2-ol, terpineol og linalylacetat som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/58 of 14 December 2016 concerning the authorisation of alpha-terpineol, nerolidol, 2-(4-methylphenyl) propan-2-ol, terpineol and linalyl acetate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Det er besluttet å re-godkjenne 5 ulike smaksstoffer i smaksstoffgruppe 6.

Stoffene vurderes av EFSA til å være trygge i bruk, og er samtidig godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Det er ikke satt grense for tillatt største innhold, men i merking av preparatene skal anbefalte grenser for maksimumsinnhold merkes. Smaksstoffene tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er re-godkjenning blir det gitt en spesifisert overgangsperiode. Stoffet er godkjent for tilseting i vann under visse forutsetninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenning fører til at preparatene kan brukes som før, og da kan en unngå smaksendringer i de fôrvarene der de har blitt brukt hittil. Med den gunstige overgangsordningen som er foreslått, kan lagervaren brukes opp på gitte betingelser, som er en god ressursutnyttelse.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0058
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro