Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/854 av 30. mai 2016 om godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/854 of 30 May 2016 authorising certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health and amending Regulation (EU) No 432/2012

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.7.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder godkjenning av to helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(1) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13(1) påstander føres opp i felleskapslisten i forordning (EU) nr. 432/2012 (også kaldt artikkel 13-listen eller positivlisten). De godkjente helsepåstandene i denne listen er ikke koblet til produktnavn eller varemerke. De kan brukes av alle virksomheter som produserer næringsmidler og hvor produktet inneholder ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at påstandene oppfyller de vilkår som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser).

De godkjente helsepåstandene som denne rettsakten omhandler er:

- "ikke-fermenterte karbohydrater" og normal tannmineralisering,

- "ikke-fordøyelige karbohydrater" og reduksjon i blodsukkerstigning etter et måltid.

Substansen for helsepåstandene er bruk av sukkererstatninger (intense søtstoff, fiber eller sukkeralkoholer) istedenfor sukker, både i form av tekstur, struktur og “bulk”.

Det er knyttet bruksbetingelser til helsepåstandene hvor det gis definisjoner av hva «ikke-fermentert karbohydrater" og "ikke-fordøyeliger karbohydrater" er. Til påstanden om "ikke-fordøyelige karbohydrater" er det også knyttet til en betingelse om at produktet skal oppfylle kravene i ernæringspåstanden om "Redusert innhold av [navn på næringsstoff]" som finnes i vedlegg I i påstandsforordningen skal være oppfylt.

Helsepåstandene i denne rettsakten vil bli ført opp i vedlegg I i forordning (EU) nr. 432/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene kan bruke de godkjente helsepåstandene om "ikke-fermenterte karbohydrater" og "ikke-fordøyelige karbohydrater" såfremt at bruksbetingelsene er oppfylt.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukeren større trygghet for at helsepåstander som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helsepåstandene har vært diskutert på arbeidsgruppe møte for ernærings- og helsepåstander i 2015 og 2016. Det har vært diskusjoner knyttet til ordlyden i helsepåstandene og ordlyden i bruksbetingelsene. Det har vært diskusjoner rundt definisjonen av "fiber" (ikke-fordøyelige karbohydrater). Det ble enighet om at definisjonen av fiber slik den er definert i matinformasjonsforordningen (forordning (EU) r. 1169/2011) skal gjelde.

Det er ikke knyttet horisontale utfordringer til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.05.2016
Anvendelsesdato i EU
20.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 236-240
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0854
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro