Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 av 23. juli 2018 om godkjenning av kobber(II)diacetatmonohydrat, kobber(II)karbonatdihydroksymonohydrat, kobber(II)kloriddihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfatpentahydrat, kobber(II)kelat av aminosyrehydrat, kobber(II)kelat av proteinhydrolysater, kobber(II)kelat av glysinhydrat (fast) og kobber(II)kelat av glysinhydrat
(flytende) som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006 og (EU) nr. 349/2010 samt gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) nr. 2016/2261

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1039 of 23 July 2018 concerning the authorisation of Copper(II) diacetate monohydrate, Copper(II) carbonate dihydroxy monohydrate, Copper(II) chloride dihydrate, Copper(II) oxide, Copper(II) sulphate pentahydrate, Copper(II) chelate of amino acids hydrate, Copper(II) chelate of protein hydrolysates, Copper(II) chelate of glycine hydrate (solid) and Copper(II) chelate of glycine hydrate (liquid) as feed additives for all animal species and amending Regulations (EC) No 1334/2003, (EC) No 479/2006 and (EU) No 349/2010 and Commission Implementing Regulations (EU) No 269/2012, (EU) No 1230/2014 and (EU) 2016/2261

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten regodkjenner 9 kopperforbindelser som fôrtilsetningsstoff i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer», i gruppen "forbindelser av sporstoffer". De er godkjente for bruk til alle dyrearter.

EFSA har i sin vurdering anbefalt en reduksjon i gjeldende størsteinnhold av kobber i fôr for å redusere utslipp av kopper fra gjødsel til miljøet. Det er vist til at bakterier i jord og husdyr kan utvikle resistens mot kobber. Det er imidlertid manglende kunnskap for å konkludere endelig med hensyn til mekanismer og nivåer. EFSA oppsummerer at det ikke kan utelukkes at koppermengder på 125 – 250 mg/kg kan medføre resistensutvikling av bakterier i tarm. Med bakgrunn i dette anbefaler EFSA en reduksjon av kopper i smågrisfôr fra 170 til 25 mg/kg fôr. For øvrig er det kun anbefalt mindre endringer.

Kategori dyr Nytt største-innhold EU Nåværende største-innhold EU EFSA-anbefaling
Storfe (før drøvtyggerstadiet) 15 15 15
Andre storfe 30 35 30
Småfe 15 15 15
Geit 35 15 35
Smågris (opptil 4 uker etter avvenning) 150 170 25
Smågris (opptil 8 uker etter avvenning) 100 170 25
Krepsdyr 50 50
Andre dyr (ink. fisk) 25 25 25

I rettsakten er de nye maksimumsnivåene i henhold til EFSA sine anbefalinger med unntak av til smågris. En mindre reduksjon i kobberinnholdet i smågrisfôr ble begrunnet i bekymring for dyrets helse dersom en så stor endring blir gjennomført i et steg. Det oppfordres imidlertid til å fremskaffe mer kunnskap og vitenskapelig data på området, og at det er behov for å se på alternativer til bruk av kopper. Dette med formål om ytterligere reduksjon i fremtiden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. EØS-avtalen gir Norge unntak for EUs størsteinnhold av kopper i fôr til smågris, og Norge har i dag et størsteinnhold på 35 mg/kg. Denne endringen vil derfor ikke ha konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Med bakgrunn i unntaket for EUs størsteinnhold av kopper i fôr til smågris, vurderer Mattilsynet at rettsakten ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk fôrindustrien eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har i regelverksprosessen sendt skriftlig innspill til Kommisjonen basert på faglig vurdering fra Veterinærinstituttet, hvor vi har argumentert for å følge EFSA sin anbefaling til innhold av kopper i fôr til smågris. Mattilsynet vurderer at det kan innebære en risiko å benytte et høyere innhold av kopper i fôret enn det som er nødvendig for dyrets helse, velferd og produksjon. Kopper og sink bør primært brukes fordi de er essensielle sporstoffer for dyr helse, og en grense på 25 mg vurderes som tilstrekkelig for å sikre dyrehelse for gris. Det er mye som tyder på at bruk av kopper utover behovet kan gi resistens hos bakterier i dyr og i miljø mot kopper. Videre er resistens mot kopper linket til spesifikk resistens mot antimikrobielle midler. Den beste løsningen for å forebygge og redusere sykdomsproblemer er ikke å erstatte antimikrobielle midler med kopper, men heller se på management og andre godkjente fôrtilsetninger for øvrig.

Med bakgrunn i unntaket for EUs størsteinnhold av kopper i fôr til smågris, vurderer Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2018
Anvendelsesdato i EU
31.07.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2018
Anvendes fra i Norge
18.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1039
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro