Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1445 av 31. august 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 med hensyn til vilkårene for godkjenning av kobber(II)kelat av aminosyrehydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1445 of 31 August 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1039 as regards the terms of authorisation of copper (II) chelate of amino acids hydrate as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endret beskrivelse av kobber(II)kelat av aminosyrehydrat i forordning (EU) 2018/1039. Endringen består i en utvidelse av proteinkildene for aminosyrene, innføring av en minimumspesifikasjon for frie aminosyrer og en strammere spesifikasjon av kobberinnholdet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert endringen og konkluderer at endringen ikke påvirker tidligere vurderinger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2022
Anvendelsesdato i EU
21.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet