Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1964 av 26. november 2019 om godkjenning av flytende L-lysin (base), flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1964 of 26 November 2019 concerning the authorisation of L-lysine base, liquid, L-lysine monohydrochloride, liquid, L-lysine monohydrochloride, technically pure, and L-lysine sulphate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
En gruppe med 4 lysinpreparater er godkjent som fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 82/471/EEC) og er nå foreslått regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003) i kategorien ernæringsmessige tilsetningsstoffer, i gruppen aminosyrer, deres salter og analoger. De er foreslått regodkjent for alle dyr, og flytende L-lysinmonohydrokhlorid, L-lysin (base) og flytende L-lysinmonohydrokhloride kan også tilsettes drikkevann. Disse preparatene produseres ved hjelp av mikroorganismer som er listet i vedlegget til godkjenningen. Noen av mikroorganismene er genmodifiserte, og det er ikke funnet rester av bakterier eller rekombinant DNA i produktene. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
18.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2020
Anvendes fra i Norge
29.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1964
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro