Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 av 21. august 2017 om godkjenningen av mangankloridetetrahydrat, mangan(II)oksid, mangansulfatsmonohydrat, mangankelat av aminosyrechelat, mangankelat av proteinhydrolysat, mangankelat av glycinhydrat og dimangan-kloridtrihydroksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1490 of 21 August 2017 concerning the authorisation of manganous chloride tetrahydrate, manganese (II) oxide, manganous sulphate monohydrate, manganese chelate of amino acids hydrate, manganese chelate of protein hydrolysates, manganese chelate of glycine hydrate and dimanganese chloride trihydroxide as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2017)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder regodkjenning av 6 manganpreparater og godkjenning av dimangan-kloridtrihydroksid til bruk til alle dyrearter. Manganpraparatene er klassifisert i kategorien «Ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen «Mikromineraler». Dimangan-kloridtrihydroksid er et nytt manganpreparat inneholder biotilgjengelig mangan og kan erstatte andre mangankilder i fôringen. For alle mangan-preparater er det definert en øvre grense vedrørende mangan-innholdet (henholdsvis 100 mg Mn/kg fullfôr til fisk og 150 mg/kg til alle andre dyrearter). EFSA anser preparatene som trygge og effektive i bruk når grenseverdiene overholdes. Under produksjonen skal det gjennom bedriftens HACCP-system tas hensyn til faren for kontaminering med tungmetaller, da spesielt nikkel. Preparatene er ikke foreslått godkjent i drikkevann, da det er fare for over overdosering hvis innholdet i fôret for øvrig ikke er kjent.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 21.08.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.08.2017
Anvendelsesdato i EU
11.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 308-321
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1490
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro