Godkjenning av visse preparater som tilsetningsstoffer i ensilasje til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/273 av 23. februar 2022 om godkjenning av preparat av Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 og Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 som tilsetjingsstoff i ensilasje til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/273 of 23 February 2022 concerning the authorisation of preparations of Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 and Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 as silage additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av seks preparater bestående av to ulike stammer av Pediococcus pentosaceus, tre ulike stammer av Lactiplantibacillus plantarum og en stamme av Lacticaseibacillus rhamnosus som teknologisk tilsetningsstoff (ensileringsmiddel) i fôr til alle dyr. EFSA vurderer ensileringsmidlene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatene har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer som er moderat vanskelige eller vanskelig å ensilere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.02.2022
Anvendelsesdato i EU
16.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0273
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro