Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1095 av 6. juli 2016 om godkjenningen av sinkacetat dihydrat, vannfri sinkklorid, sinkoksid, sinksulfat heptahydrat, sinksulfat monohydrat, sinkchelat av aminosyrehydrat, sinkchelat av av proteinhydrolysater, sinkchelat av glycinhydrat (fast form) og sinkchelat av glycinhydrat (flytende) som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter og som endrer forordningene (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006, (EU) nr. 335/2010 og gjennomføringsforordningene (EU) nr. 991/2012 og (EU) nr. 636/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1095 of 6 July 2016 concerning the authorisation of Zinc acetate dihydrate, Zinc chloride anhydrous, Zinc oxide, Zinc sulphate heptahydrate, Zinc sulphate monohydrate, Zinc chelate of amino acids hydrate, Zinc chelate of protein hydrolysates, Zinc chelate of glycine hydrate (solid) and Zinc chelate of glycine hydrate (liquid) as feed additives for all animal species and amending Regulations (EC) No 1334/2003, (EC) No 479/2006, (EU) No 335/2010 and Implementing Regulations (EU) No 991/2012 and (EU) No 636/2013

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om re-godkjenning av sju ulike sinkpreparater som fôrtilsetningsstoff. De er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. European Food Safety Authority, EFSA, har i sin vurdering av søknadene, konkludert med at grensene for størsteinnhold av sink i fôr bør reduseres. Det har i hovedsak miljømessige årsaker, og særlig som avrenning i husdyrtette områder med intensiv fjørfe- og svinekjøttproduksjon, der husdyrgjødsel blir brukt på jordene. Det ble søkt om å kunne tilsette sinkpreparatene til drikkevann, men det er både EFSA i sin risikovurdering, Kommisjonen og medlemslandene imot. Størsteinnhold i fiskefôr enerelt er redusert til 150 mg Zn/kg fullfôr, mens for laksefisk er størsteinnhold noe høyere på 180 mg Zn/kg fullfôr. Grenseverdien for sink i fôr til andre dyrearter er redusert til 120 mg/kg fullfôr, med noen untakk. F. eks er den uendret på 150 mg Zn/kg fullfôr til avlspurker og smågris. Alle preparatene skal blandes i fôret i form av premiks. Det er tatt inn nye standrardsformuleringer om brukertrygghet, som ivaretar de som håndterer stoffet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Blir forslaget til rettsakt fastsatt, vil det medføre endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange ulike sinkpreparater vil fortsatt være godkjent til alle dyrearter, slik at virksomhetene har gode valgmuligheter. Tilsetning til drikkevann har ikke vært en problemstilling i Norge, så at det ikke blir tillatt er greit nok.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Mattilsynet fikk en vurdering av EFSAs foreslåtte grenseverdier for største tillatte innhold av sink i fôr fra Veterinærinstituttet til landdyr og NIFES til akvatiske dyr. Disse ble oversendt Kommisjonen og medlemsstatene til første diskusjon av saken i PAFF. For landdyrfôr er de foreslåtte nivåene akseptable. For fisk argumenterte vi for å beholde dagens grenseverdi på 200 mg sink/kg fullfôr, men fikk ikke gjennomslag for det. Kompromisset som ble valgt, 180 mg sink/kg fullfôr som største tillatte innhold, og som bare gjelder laksefisk, er et minimum. For andre fiskearter ble kompromisset 150 mg sink/kg, og det er også et lavt nivå, men til å leve med. Mattilsynet vil arbeide for å skaffe mer dokumentasjon om fiskens sinkbehov, for å kunne forhindre at grensene blir senket ytterligere ved en ny vurdering av dem.

Status
Forslaget til rettsakt ble votert over, med flertall i PAFF, seksjon fôrvarer i mai 2016. Rettsakt ble vedtatt i EU 6. juli 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2016
Anvendelsesdato i EU
27.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 54-74
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1095
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro