Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/963 av 7. juni 2017 om godkjenning av preparatet av endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Aspergillus aculeatinus (tidligere klassifisert som Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase produsert av Trichoderma reesei (tidligere klassifisert som Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alpha-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) og bacillolysin produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og alle avvendte smågris, og om endring av forordning (EF) nr. 358/2005 og (EU) nr. 1270/2009 (innehaver av godkjenningen Kemin Europa NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/963 of 7 June 2017 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Aspergillus aculeatinus (formerly classified as Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (formerly classified as Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alpha-amylase produced by Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) and bacillolysin produced by Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) as a feed additive for all avian species and weaned piglets and amending Regulations (EC) No 358/2005 and (EU) No 1270/2009 (holder of the authorisation Kemin Europa NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for et preparat bestående av 4 enzymer produsert av ulike bakteriestammer som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien "Avltekniske tilsetningsstoffer", i gruppen "Fordøyelsesforbedrende midler". Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling, slaktekalkun og verpehøns, og er nå søkt godkjent for alle fjærferaser. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2017
Anvendelsesdato i EU
28.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 211-218
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0963
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro