Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/415 av 11. mars 2022 om godkjenning av eplesyre, sitronsyre framstilt av Aspergillus niger DSM 25794 eller CGMCC 4513/CGMCC 5751 eller CICC 40347/CGMCC 5343, sorbinsyre og kaliumsorbat, edikksyre, natriumdiacetat og kalsiumacetat, propionsyre, natriumpropionat, kalsiumpropionat og ammoniumproprionat, maursyre, natriumformiat, kalsiumformiat og ammoniumformiat og mjølkesyre framstilt av Bacillus coagulans (LMG S-26145 eller DSM 23965) eller Bacillus smithii (LMG S-27890) eller Bacillus subtilis (LMG S-27889) og kalsiumlaktat som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/415 of 11 March 2022 concerning the authorisation of malic acid, citric acid produced by Aspergillus niger DSM 25794 or CGMCC 4513/CGMCC 5751 or CICC 40347/CGMCC 5343, sorbic acid and potassium sorbate, acetic acid, sodium diacetate and calcium acetate, propionic acid, sodium propionate, calcium propionate and ammonium propionate, formic acid, sodium formate, calcium formate and ammonium formate, and lactic acid produced by Bacillus coagulans (LMG S-26145 or DSM 23965), or Bacillus smithii (LMG S-27890) or Bacillus subtilis (LMG S-27889) and calcium lactate as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av 17 organiske syrer som teknologiske tilsetningsstoffer i den funksjonelle gruppen av konserveringsmidler. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er godkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) 1831/2003).

De fleste tilsetningsstoffene er godkjent for alle dyrekategorier, men med ulikt størsteinnhold for ulike dyr. Dette er nytt i forhold til eksisterende godkjenning da de var godkjent uten størsteinnhold. Eddiksyre, natriumdiacetat, kaliumacetat godkjennes ikke for fisk. Ammoniumformat godkjennes ikke for verpehøns, melkekyr og ikke-matproduserende dyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2022
Anvendelsesdato i EU
03.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0415
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro