Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1152 av 14. juli 2015 om godkjenningen av tocoferolekstrakter fra vegetabilske oljer, tokoferolrike ekstrakter fra vegetabilske oljer (delta-rike) og alfa-tokoferol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1152 of 14 July 2015 concerning the authorisation of tocopherol extracts from vegetable oils, tocopherol-rich extracts from vegetable oils (delta rich) and alpha-tocopherol as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er gitt re-godkjenning av flere naturlige tocoferolekstrakter som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Antioksidanter. Ekstraktene inneholder de aktive stoffene alfa-, beta-, gamma- og delta-tokoferoler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, og viser at stoffene har antioksidativ virkning. Bruken medfører ingen fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Det er ikke satt grenseverdier for innhold i fôr til noen dyrearter. Tocoferoler og deres salter er tidligere godkjent som vitamin E, klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer mm. Da det ikke er helt identiske preparater, har de fått ulike identifikasjonsnr. i de ulike funksjonelle gruppene. Re-godkjenningen av tocoferolekstraktene her gjelder i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer.

Det er ikke foretatt endringer i preparatene fra den opprinnelige godkjenningen ble gitt, og derfor er de gitt en overgangsordning. Da kan lagervare av preparatene og fôrblandinger der de inngår, som er produsert etter tidligere regelverk, brukes opp innen en viss tid og på visse betingelser.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 4. august 2025.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Dette er en re-godkjenning, og fôrvirksomhetene kan fortsette å bruke preparatene som før, bare med små endringer i merkekravene . Restlagrene produsert etter tidligere godkjenning kan brukes opp innen en gitt tidsfrist og på visse betingelser. Dette er god ressursutnyttelse for alle parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette er en re-godkjenning og bruken av tilsetningsstoffet vil være som før, uten spesielle konsekvenser for noen, bortsett fra små endringer i merkekravene. Å kunne bruke opp restlager av preparatene og produsert vare der de inngår innen gitte frister og på visse betingelser, er et positivt bidrag til kostnadssparing og ressursutnyttelse.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.07.2015
Anvendelsesdato i EU
04.08.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1152
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro