Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1104 av 8. juli 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 når det gjelder en ny form for alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) produsert av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produsert av Aspergillus niger (CBS 120604) (innehaver av godkjenningen Kerry Ingredients and Flavours)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1104 of 8 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 237/2012 as regards a new form of alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produced by Aspergillus niger (CBS 120604) (holder of authorisation Kerry Ingredients and Flavours)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er gitt godkjenning til et enzympreparat i flyteden form som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Det samme preparatet, men i fast form, ble godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og til fjørfe av mindre økonomisk viktige arter både til liv og slakt ved forordning (EU) nr. 237/2012. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden. De finner at det flytende preparatet både er trygt i bruk og at det har positiv effekt på slaktekyllingenes vekst og trivsel. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Det er fastsatt grenseverdier for minste tillatte mengde for hver av de to enzymene alfa-galaktosidase og endo-1,4-beta-glukanase for at preparatet skal ha ønsket effekt. Likeså er det gitt anbefalinger om en største tilsatte mengde for hver av dem. Godkjenningsperioden for dette preparatet er den samme som preparatet i fast form har, dvs. 9. april 2022. Rettsakten medfører at forordning (EU) nr. 237/2012 blir endret til å omfatte enzympreparatet både i fast og flytende form. Den flyende formen er imidlertid bare godkjent til bruk i slaktekyllingfôr.

Rettsakten er fastsatt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Det flytende enzympreparatet er ikke søkt godkjent til bruk i drikkevann, men bare som tilsetning til fôr. Hvorvidt det er attraktiv for fôrindustrien, da det allerede finnes tilsvarende i fast form, avgjør den enkelte av virksomhetene ut fra egne forutsetninger.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsaktforslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Dette enzympreparatet vil omsettes både i fast og flytende form. Det har samme bruksbetingelser for slaktekyllingfôr i fast og i flytende form. For fôrindustrien vil det være et økonomisk og praktisk spørsmål hvilket de vil velge. Til bruk i flytende tilskuddsfôr kan det flytende preparatet være aktuelt. Det er ikke godkjent for tilsetning i drikkevann.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2015
Anvendelsesdato i EU
29.07.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.11.2015
Anvendes fra i Norge
24.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1104
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro