Godkjenning av visse typer L. plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 841/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) og Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) som fôrtilsetning til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 841/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) and Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av to mikrorgansimepreparater, av ulike Lactobacillus plantarum-stammer, som ensileringsmiddel i fôr til alle dyrearter. Mikroorganismene er ikke genmodifisert, og de er godkjent tidligere til samme formål. Sammen med re-godkjenningen, er det foretatt små endringer av preparatene. Begge er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, endringene er ubetydelige, og de er fortsatt trygge i bruk. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske fôrtilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. De har vist å ha ønsket effekt ved ensilering av alle grovfôrslag, ved å bevare tørrstoffet i fôret og redusere proteintapet. Det er angitt anbefalt mengde preparat å tilsette grovfôret, for at det skal ha ønsket effekt. Den er 1x109KDE/kg ferskt materiale. (KDE = kolonidannende enheter). Det er angitt analysemetode for preparatene.

Siden endringene i preparatene er liten, er det fastsatt overgangsordninger for å kunne bruke opp eksisterende lager og fôr der preparatet er brukt, etter den tidligere godkjenningen. Preparatene og fôrvarer som inneholder dem, kan fram til 13. mai 2013, merkes etter gammelt regelverk. Lagervare av preparatet og fôrvarer der det inngår, som er merket før 13. mai 2013, kan omsettes til lageret er brukt opp.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 19. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange tilsvarende preparater er allerede godkjent, og mikrobiologiske ensileringsmidler er svært lite brukt i Norge.

Regodkjenningen av preparatene medfører at de fortsatt kan benyttes, og det blir en glidende overgang fra tidligere til nye merkebestemmelser. Det er også en fordel at lagervare kan brukes opp og produkter ikke gå til spille.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.09.2012
Anvendelsesdato i EU
09.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 38-41
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2013
Anvendes fra i Norge
21.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0841
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro