Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1490 av 1. mars 2022 om godkjenning av ekspresspresset eterisk sitronolje, restmengde av destilllert ekspresspresset sitronolje, destillert eterisk sitronolje (flyktig mengde) og destillert eterisk olje av lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1490 of 1 March 2022 concerning the authorisation of expressed lemon essential oil, residual fraction of expressed lemon oil distilled, distilled lemon essential oil (volatile fraction) and distilled lime essential oil as feed additives for certain animal species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av fire sitrusprodukter som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff) i fôr. Dette er et tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er godkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) 1831/2003). Destillert eterisk sitronolje godkjennes for alle dyrekategorier, mens de tre andre produktene godkjennes for alle dyr utenom akvariefisk og kjæledyr. Dette skylles at de inneholder perilldehyde, furocoumariner og methoxycoumariner og at sitrusfrukter normalt ikke inngår i dietten til akvariefisk og kjæledyr. EFSA vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse for de gitte dyrekategoriene, folkehelse og miljø. Sitron er et kjent for å sette smak på mat, og det er derfor ikke nødvending å demonstrere effekt i fôret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2022
Anvendelsesdato i EU
29.09.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet