Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1747 av 30. september 2015 om rettelse av vedlegget til forordning (EU) nr. 26/2011 om godkjenningen av vitamin E som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1747 of 30 September 2015 correcting the Annex to Regulation (EU) No 26/2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Vitamin E ble re-godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter ved forordning (EU) nr. 26/2011. I annekset til rettsakten, rubrikken andre bestemmelser, går det ikke fram i klartekst at vitamin E som fôrtilsetningsstoff kan bestå av et preparat. Det har ført til at enkelte medlemsstater har forstått det slik at vitamin E-preparater ikke er godkjent. En slik misforståelse må rettes opp, og derfor blir teksten i annexet endret. Ved senere godkjenninger av tilsetningsstoffer er det forøvrig blitt standardtekst i godkjenningen at stoffet også kan være i form av et preparat, der det er aktuelt. I re-godkjenningen av andre vitaminer er det også blitt tillatt å bruke navnet "viatmin X" i tillegg til eller i stedet for det kjemiske navnet. Dette letter merkingen og gjør den mer forståelig for forbrukerne. Det er derfor foreslått å gjøre denne endringen også i rettsakten som re-godkjenner vitamin E.

Begge de nevnte endringen i annexet ble diskutert i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer i september. Bruken av vitamin E-betegnelsen ble tatt opp av en medlemsstat i møtet, nytt rettsaktforslag ble lagt fram, der også den endringen ble tatt inn. Dette forslaget, med to endringer i rettsaktforslaget, både i tekst og annex, ble votert. Et land var fraværende, men alle de andre stemt for det sist framlagte forslaget til rettsakt. Forordning (EU) nr. 26/2011 er foreslått endret på to punkter, og endringen vil trolig bli vedtatt av Kommisjonen om ikke lenge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Blir forslaget til rettsakt vedtatt, vil det føre til endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsaktforslaget vil ikke ha noen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Endringen som presiserer av vitamin E også kan være et preparat og at vitamin E-betegnelsen kan brukes ved merking er en forenkling både for fôrindustrien og kundene. Det medfører også at alle vitaminer som godkjennes/re-godkjennes som fôrtilsetningsstoff, får samme utforming av annex og merkebestemmelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser forslaget til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Mattilsynet er tilfreds med avklaringene som rettsaktforslaget innebærer, de er nyttige og klargjørende. Det gjør regelverket mer forståelig for alle, da de fleste kjenner til vitamin E-betegnelsen, mens kjemisk navn er langt og vanskelig. Enhetlig utforming for godkjenningsannexene for alle vitaminer og for alle stoffer som også omsettes i form av preparater gir regelverket bedre sammenheng.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
30.09.2015
Anvendelsesdato i EU
02.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 122-123
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.02.2016
Anvendes fra i Norge
22.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1747
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro