Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/5 av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 om fellesskapsprosedyrer for godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og legemidler til dyr og om opprettelse av det europeisk legemiddelbyrået, forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn og direktiv 2001/83/EF om opprettelse av en fellesskapskodeks for legemidler til mennesker

Regulation (EU) 2019/5 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Regulation (EC) No 726/2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency, Regulation (EC) No 1901/2006 on medicinal products for paediatric use and Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.12.2019)

Sammendrag av innhold
Gjennom forordning (EU) nr. 2019/6 har EU vedtatt nye regler om legemidler til dyr. Etableringen av den sentrale godkjenningsprosedyren er inntatt i forordning (EU) nr. 2019/6. I dag finnes det fellesregler for legemidler til både mennesker og dyr i forordning (EF) nr. 726/2004 som etablerer den såkalte sentrale prosedyren for godkjenning av legemidler. Sett i lys av dette har reglene for legemidler til dyr i forordning 726/2004 blitt tatt ut og plassert i ny forordning 2019/5. Forordning 2019/5 innebærer derfor at reglene for godkjenning og overvåkning av legemidler til dyr løsrives fra reglene som gjelder for godkjenning og overvåkning av legemidler til mennesker. Forordning 2019/5 endrer forordning (EF) nr. 726/2004 slik at denne ikke langer vil gjelde for legemidler til dyr. Godkjenning og overvåkning av legemidler til dyr vil etter dette reguleres av forordning (EU) nr. 2019/5.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norske myndigheter har til vurdering hvilke lov- og forskriftsendringer som er nødvendige som følge av forordning 2019/5. Forordningen er nært knyttet til forordning 2019/6 om legemidler til dyr.

Rettsakten skal få anvendelse i EU 28. jauar 2022.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil trolig ha noen økonomiske og administrative konsekvenser for Statens legemiddelverk og markedsaktører.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.09.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.2018
Anvendelsesdato i EU
28.01.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet