Godkjenning stoffer av Clostridium butyricum som tilsetningsstoff til fôr til visse dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av preparatet av Clostridium butyricum FERM-BP 2789 som tilsetningsstoff til fôr til mindre utbredte fuglearter unntatt eggleggende fugler, avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter (avvendte) og om endring av forordning (EF) nr. 903/2009 (innehaver av godkjenningen er Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., reprssentert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 373/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of the preparation of Clostridium butyricum FERM-BP 2789 as a feed additive for minor avian species except laying birds, weaned piglets and minor porcine species (weaned) and amending Regulation (EC) No 903/2009 (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat. Det er allerede godkjent til bruk i slaktekyllingfôr ved forordning (EF) nr. 903/2009, men med en annen stamme av Clostridium butyricum, Miyairi 588 (FERM-P 1467). Firmaet som innehar godkjenningen er det samme, men de har en ny representant i EU, Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U. Godkjenningen gjelder derfor både utvidet bruksområde, en ny bakteriestamme og endring av representasjon i EU.

Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1830. Søknaden om godkjenning er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA),som konkluderer med at preparatet fra den omsøkte bakteriestammen er trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det har potensial til å forbedre tilvekst og fôrutnyttelse hos fjørfe av mindre økonomisk betydning, avvent smågris og avvent smågris av andre grisearter med mindre økonomisk betydning.

Preparatet er godkjent som fôrtilsetningsstoff i fjørfefôr der det også er tilsatt visse godkjente koksidiostatika. Koksidiostatika er bare godkjent tilsetningsstoff til bruk i fjørfefôr, men preparatene skal ikke brukes i fôr til eggleggende fjørfe. Det er satt ulike grenser for minste tillatte innhold av preparatet i fôr til fjørfe og fôr til griser på hhv 5x108 KDE/kg og 2,5x108 KDE/kg, der KDE er kolonidannende enheter. Fôr som inneholder preparatet, men der det er brukt den tidligere godkjente bakteriestammen, kan omsettes inntil lageret er oppbrukt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 6. mai 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet er godkjent fra før, og det er tillatt brukt i fôr tilsatt alle de koksidiostatika Norge har godkjent. For fôrindustrien medfører godkjenningen at det blir enda et preparat å velge blant av de som har til hensikt å forbedre fôrutnyttelse og tilvekst hos visse fjørfe og avvente smågris. Siden preparatet får utvidet bruksområde, kan det brukes i fôr til flere dyrearter, og dermed kan det være kostnadssparende, samtidig som det også kan redusere lagerhold av fôrtilsetningsstoffer. Hvorvidt preparatet vil tas i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte fôrvirksomheten. Spesialfôr til fjørfearter og grisearter med liten økonomisk betydning er ingen stor artikkel i fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2011
Anvendelsesdato i EU
06.05.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 122-124
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0373
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro