Godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin og prokloraz i plantevermidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1450 av 3. september 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin og prokloraz

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1450 of 3 September 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances acrinathrin and prochloraz

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2022)

Sammendrag av innhold
De aktive stoffene akrinatrin og prokloraz har tidligere vært godkjent for å inngå i plantevernmidler. Opprinnelig godkjenningsperiode var satt til 31. desember 2021, men har vært midlertidig forlenget til 31. desember 2023 i forbindelse med behandlingen av fornyet godkjenning. Tilvirkerne av disse stoffene har nå meldt at de likevel ikke lenger ønsker å opprettholde søknadene om fornyet godkjenning. Det er derfor formelt korrekt å sette stoffenes godkjenningsperiode tilbake til opprinnelig dato, dvs. til 31. desember 2021. Akrinatrin og prokloraz vil dermed miste sin godkjenning fra den datoen.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1450 vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Konsekvensene for såvarebransjen og korndyrkere av bortfallet av stoffet prokloraz, som inngår i et beisepreparat til såkorn godkjent i Norge, er på det nåværende stadiet noe usikkert. Se mer under "Andre opplysninger". Gjennomføring av forordningen anses forøvrig ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Akrinatrin inngår ikke i plantevernmidler som er på markedet i Norge. Stoffet har vært beregnet som insekt- og middmiddel på druer og prydplanter.

Prokloraz er i Norge godkjent i beisemidlet Kinto til bruk mot frø-overførte soppsykdommer i såkorn av høst- og vårhvete, bygg og havre. Kinto har god effekt mot naken sot i bygg, havre og hvete, og er det eneste aktuelle midlet som har god effekt mot naken sot i bygg. Det finnes et par alternative preparater som er godkjent i Norge, men disse har relativt svak effekt mot naken sot i bygg. For å unngå oppformering av naken sot i bygg, er såkornavlen avhengig av beisemiddel med god effekt mot denne sjukdommen. Såkorn infisert med naken sot, vil kunne resultere i betydelige avlingstap.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.09.2021
Anvendelsesdato i EU
26.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1450
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro