Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1957 av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 885/2010 med hensyn til vilkårene for godkjenning av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1957 of 11 December 2018 amending Regulation (EC) No 885/2010 as regards the terms of authorisation of the preparation of narasin and nicarbazin as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Eli Lilly and Company Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 885/2010 som godkjenner et preparat av narasin og nicarbazin som koksidiostatika til slaktekylling. Beskrivelsen av preparatet er endret som følge av endring i formuleringen av preparatet. EFSA viser til at endringen i formuleringen ikke endrer tidligere vurderinger om trygghet og effektivitet for produktet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Praksis er likevel at enkelte koksidiostatika er godkjente for bruk i Norge. Nicarbazin er ikke blant de nasjonalt godkjente stoffene. Rettsakten krever derfor ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Den skal heller ikke sendes på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser ikke rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1957
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro